طراحي سنسورگازي يونيزه بر پايه نانولوله هاي كربني

يكي از نيازهاي مهم و اساسي در ارتباط با آلودگي محيط زيست، رديابي مستمر آلودگي هواست. با استفاده از نانو سنسورها پيشرفت موثري در زمينه كنترل آلودگي هوا صورت مي گيرد. در اين زمينه يكي از راهكارها ، ساخت سنسورها با استفاده از نانو لوله هاي كربن است كه مي تواند مولكول هاي گازهاي سمي موجود در محيط را شناسايي كنند. اين نانو سنسورها براي شناسايي گازهاي بيوشيميايي جنگي و آلاينده هاي هوا بكار مي روند. در اين كار بررسي اي در مورد تكنولوژي سنسورهاي گازي يونيزه بر پايه نانولوله هاي كربن وطراحي اوليه اين قطعه انجام گرفته است .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *