◾تهیه وبررسی تجربی خواص اپتیکی مواد پلیمری ترموکرومیک آلاییده به نانوذرات فلزی

لايه­های ترموکروميکی پلی­متيل­متاکريليت حاوی نانوذرّات نقره بوسيله­ی بازپخت گرمايـی ترکيـب دودسـيل مرکاپتـيد نقـره و پلـی متـيل متاکريليت صنعتی در دمای °C120 ساخـته شد. پديـده­ی ترموکروميـکی برگشت پذيری با تغيير سريع رنگ (سوييچ رنگ) (از قهوه ای روشن به زرد پررنگ) در دمای °C60  مشاهده شد. پودر دودسيل تيوليت نقره­ی استفاده شده در توليد لايه با سه غلظت متفاوت و به دو روش تفکيک محلول تهيّه شد تا اثر آن در اندازه­ی نانوذرّات نقره در پودر دودسيل مرکاپتيد نقره و همچنين در رنگ لايه­ی ترموکروميکی حاصل بررسی شود. پلی متيل متاکريليت صنعتی بی شکل همراه با نانوذرّات به هم جفت­شده­ی تيوليت نقره، رنگ آميزی قهوه­ای روش يا تيره دارد که وابسته به چگالی نانوذرّات است. برای تشخيص مورفولوژی و تأييد تشکيل نانوذرّات در نمونه، از طيف­های XRD ، EDX و تصاوير SEM استفاده شد.

نتايج بدست­آمده از XRD بيانگر تشکيل فاز بلوری تيوليت نقره در ماتريس PMMA است. همچنين با استفاده از پهنای قله­ها در معادله­ی شرِر، اندازه­ی دانه­ها در حدود نانومتری بدست آمد.

نمودار و جدول EDX وجود ذرّات نقره را در نمونه نشان داده است.

تصاوير گرفته­شده از SEM وجود ذرّات در اندازه­ی نانومتری و بلورهايی به شکل مکعبی را نشان می دهد.

برای اطمينان از رفتار ترموکروميکی برگشت­پذير، از طيف­سنجی عبوری با تغيير دما و بکارگيری چشمه­ی طيفی گسترده (از nm400 تا nm900) استفاده شد. طيف حاصل بيانگر تغيير رنگ در حدود60 درجه­ی سانتيگراد و جابجايی قلّه­ی طيف عبور از nm670 به nm620 می­باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *