پروژه های انجام شده

فعالیت های پژوهشی واحد علوم و تحقیقات در حوزه نانوآپتوالکترونیک با ورود آقای دکتر سیدجلیلی در سال 1386 آغاز گردید. در ابتدا این فعالیت ها بیشتر جنبه نظری داشت. در سال 1389 با تقسیم کردن آزمایشگاه روباتیک، یک سوم این فضا در اختیار پژوهش های نانوآپتوالکترونیک قرار گرفت تا این پژوهش ها به خود رنگ عملی نیز بگیرند. طبیعتا یک و نیم سال اول تاسیس آزمایشگاه نانوآپتوالکترونیک صرف راه اندازی و تجهیز اولیه آن شد. که البته در همین دوران مقدمات و برنامه ریزی پژوهش های آینده و هدف گذاری برای تعریف پروژه های کاربردی در کنار پژوهش های نظری انجام گرفت.

برخی از پروژه های مربوط به این دوران عبارتند از:

  • بررسی خواص اپتیکی بلورهای فتونیکی حاوی گاف نواری

 

 

 

  • طراحی سنسور گازی جذبی بر پایه نانو لوله های کربنی

 

 

 

  • بررسی تجربی (V2O3) خواص اپتیکی موادترموکرومیک آلاییده به نانو ذرات فلزی

 

  • بررسی تجربی (WO3) خواص اپتیکی موادالکتروکرومیک آلاییده به نانو ذرات فلزی

 

  • بررسی تاثیر آلاینده های نانو بر آشکارسازهای بر پایه PZT

 

  • حفاظت سطحی چوب با پوشش حفاظتی نانو ذرات

 

 

  • سنتز پلیمرهای مورد استفاده در قطعات آپتوالکترونیکی

 

از اواسط سال 1390 روند توسعه پروژه های تحقیقاتی و به تبع آن تجهیزات مورد نیاز برای تکمیل آنان، شتاب بیشتری به خود گرفت که حاصل آن به انجام رساندن چندین پروژه مهم و کاربردی در حوزه نانوآپتوالکترونیک شد. این پروژه ها عبارتند از:

 

 

  • طراحی و ساخت نانو سنسورهای PZT

 

 

  • طراحی و ساخت سلول ها خورشیدی پلیمری

 

انجام پروژه های فوق مستلزم در اختیار داشتن مواد آزمایشگاهی و تجهیزات تخصصی مورد نیاز می باشد که در همین راستا علاوه بر خریداری بخشی از این تجهیزات و مواد توسط دانشگاه، بخش مهمی نیز توسط دانشجویان و صرفا با هزینه های شخصی طراحی و ساخته شد است که این روند همچنان ادامه دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *