درخواست خدمات

جهت استفاده از امکانات آزمایشگاه نانوآپتوالکترونیک می توانید با درج درخواست اولیه در بخش نظرات همین صفحه کارتان را در نوبت قرار داده و سپس باید حتما به آدرس الکترونیکی زیر پیام درخواست خود را که شامل مشخصات: 1- نام و نام خانوادگی 2- شماره تماس 3- دانشگاه و یا موسسه در حال فعالیت  4- نوع درخواست 5- تعداد نمونه 6- جنس و ساختار نمونه ها (با جزئیات دقیق)، را ارسال و پس از پرداخت هزینه مربوطه، فیش پرداخت بانکی را به همراه نمونه های خود به آزمایشگاه نانو آپتوالکترونیک بیاورید.ع

nano_opt@srbiau.ac.ir

لطفا مبلغ پرداخت هزینه ها را به حساب  0106874078003 سیبا بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی، کد شعبه 1017 (قابل پرداخت در کلیه شعب) واریز و حتما اصل فیش بانکی را به آزمایشگاه نانو آپتوالکترونیک به همراه نمونه ها تحویل دهید

تجهیزات تخصصی آزمایشگاه نانوآپتوالکترونیک

تجهیزات عمومی آزمایشگاه نانوآپتوالکترونیک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *