پروژه ها

فعالیت های پژوهشی واحد علوم و تحقیقات در حوزه نانوآپتوالکترونیک با ورود آقای دکتر سیدجلیلی در سال 1386 آغاز گردید. در ابتدا این فعالیت ها بیشتر جنبه نظری داشت. در سال 1389 با تقسیم کردن آزمایشگاه روباتیک، یک سوم این فضا در اختیار پژوهش های نانوآپتوالکترونیک قرار گرفت تا این پژوهش ها به خود رنگ عملی نیز بگیرند. طبیعتا یک و نیم سال اول تاسیس آزمایشگاه نانوآپتوالکترونیک صرف راه اندازی و تجهیز اولیه آن شد. که البته در همین دوران مقدمات و برنامه ریزی پژوهش های آینده و هدف گذاری برای تعریف پروژه های کاربردی در کنار پژوهش های نظری انجام گرفت.ع

برخی از پروژه های مربوط به این دوران عبارتند از:ع

بررسی خواص اپتیکی بلورهای فتونیکی حاوی گاف نواری

ساخت وبررسی خواص اپتوالکترونیکی نانو سیم های اکسید روی ZnO

طراحی سنسور گازی یونیزه بر پایه نانو لوله های کربنی

طراحی سنسور گازی جذبی بر پایه نانو لوله های کربنی

محاسبه و اندازه گیری میدانهای مغناطیسی سطح مقطع توکامک IR-T1 بدون پلاسما

تهیه وبررسی تجربی خواص اپتیکی مواد پلیمری ترموکرومیک آلاییده به نانوذرات فلزی

بررسی تجربی (V2O5) خواص اپتیکی موادترموکرومیک آلاییده به نانو ذرات فلزی

بررسی تجربی (WO3) خواص اپتیکی موادالکتروکرومیک آلاییده به نانو ذرات فلزی

رشد وبررسی خواص نانو آپتوالکترونیکی لایه های نازک رسانای شفاف اکسید فلزات وپلیمرهای رسانا

بررسی تاثیر آلاینده های نانو بر آشکارسازهای بر پایه PZT

حفاظت سطحی چوب با پوشش حفاظتی نانو ذرات

سنتز پلیمرهای مورد استفاده در قطعات آپتوالکترونیکی

از اواسط سال 1390 روند توسعه پروژه های تحقیقاتی و به تبع آن تجهیزات مورد نیاز برای تکمیل آنان، شتاب بیشتری به خود گرفت که حاصل آن به انجام رساندن چندین پروژه مهم و کاربردی در حوزه نانوآپتوالکترونیک شد. این پروژه ها عبارتند از:ع

طراحی و ساخت نانو سنسورهای PZT

طراحی و ساخت دیودهای نور گسیل آلی و پلیمری

طراحی و ساخت سلول ها خورشیدی پلیمری

انجام پروژه های فوق مستلزم در اختیار داشتن مواد آزمایشگاهی و تجهیزات تخصصی مورد نیاز می باشد که در همین راستا علاوه بر خریداری بخشی از این تجهیزات و مواد توسط دانشگاه، بخش مهمی نیز توسط دانشجویان و صرفا با هزینه های شخصی طراحی و ساخته شد که این روند همچنان ادامه دارد.ع

امسال و سال آینده پروژه های پژوهشی آزمایشگاه نانوآپتوالکترونیک همچنان روند توسعه خود را ادامه می دهد به طوری که در حال حاضر پروژه های مهمی در جهت تکمیل و توسعه پروژه های گذشته و با توجه به نیاز روز کشور و دانشگاه و البته صنعت با هدف تولید علم تکنولوژی تعریف شده است، که برخی از این پروژه ها عبارتند از:ع

شبیه سازی اثر نقایص اپتیکی در مدارهای مجتمع بلور فوتونی

مطالعات AB INITIO و DFT بر روی ترانزیستورها ی NPN و PNP متصل به نانوتیوبهای کربن با استفاده از ناخالصیهای ژرمانیم و قلع

اثرات پلاسما جت بر ساخت بیوسنسورها

طراحی و ساخت دیودهای چندلایه¬ نشر نور آلی از طریق بهینه سازی روند انتقال بار

بررسی خواص نانو مواد و نانو ذرات در سلول های خورشیدی پلیمری

لیتوگرافی بلورهای نوری در ابعاد میکرومتری

بررسی تاثیر پارامترهای کند و پاشی روی لایه های اکسید شفاف نوع n یا p

بررسی مکانیسم عملکرد تزریق بار الکتریکی در ساختارهای چند لایه پلیمری

امکان سنجی ساخت لیزر آلی فوق فشرده با آستانه پایین

برای سال های آتی نیز پروژه های بسیاری در مرحله مطالعه قرار دارد که در صورت به وجود آمدن شرایط مناسب آنها نیز انشا الله عملیاتی خواهند شد.ع

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *