◾بررسی ساختار سه بعدي و تاخوردگی پروتئین اندورفین بتا

خواص عملکردي پروتئینها به میزان زیادي ناشی از چگونگی ساختار سه بعدي آنهاست.  شکل فضایی پروتئینها و ساختار سهبعدي آنها در واقع تعیین کنندة کاربرد و عملکرد ویژة هر پروتئین است. هر نوع تغییري در این ساختار می تواند موجب اخلال در عملکرد آن شود. تعیین ساختار پروتئین به روش تجربی وقتگیر، پرهزینه و در مواردي غیر ممکن است. در این براي بررسی ساختار سه بعدي پروتئین اندورفین بتا استفاده MD مطالعه ما از شبیه سازي کردیم. به منظور در نظر گرفتن شرایط طبیعی از تیافاي به عنوان کمکحلال براي شبیه سازي محیط استفاده شد. شبیه سازيها نشان می دهند که در مخلوط آب و تیافاي کمک حلال ارگانیک اطراف پروتئین تجمع کرده و ماتریکسی را شکل می دهد که آب را دور می کند. بررسی ساختار سه بعدي این پروتئین با تجزیه و تحلیل تراجکتوريهاي حاصله انجام شده و می تواند در شناخت بهتر عملکرد آن موثر باشد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *